6 Sigma Nedir » Altı Sigma » Altı Sigma Nedir Malatya Patent, Altı Sigma Nedir; 6 sigma Kalite süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesindeki yöntem ve metodoloji bilgilerini bulabilirsiniz.
6 Sigma Nedir » Altı Sigma » Altı Sigma Nedir
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Milli Egemenlik Cd. Hamidiye, 44200 Merkez/Malatya +90 212 212 35 17 Malatya Patent Logo

6 Sigma Nedir

6 Sigma Nedir Malatya Patent, Altı Sigma Nedir; 6 sigma Kalite süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesindeki yöntem ve metodoloji bilgilerini bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori : Kalite,  Kategori :  ISO  Tarih :  12.1.2019       Google Plus      
Milli Egemenlik Cd. Hamidiye, 44200 Merkez/Malatya +90 212 212 35 17 Malatya Patent

Malatya Patent Logo

6 Sigma Nedir Malatya Patent

Altı sigma nedir ?


Sigma, süreç yeterliliğini gösteren istatistiksel bir ölçüdür. Sigma ölçüsü; birimdeki hata sayısı, bir milyondaki hatalı sayısı ve hata olasılığı gibi karakteristiklerle doğrudan ilişkilidir.


Altı Sigma ise, Toplam Kalite Yönetiminin önemli odak noktalarından biri olan süreçlerin kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesinde kullanılabilen bir yöntem, bir metodolojidir.

Sigma Yunan alfabesinde bir harftir.

Sigma” terimi herhangi bir süreç ya da ürün karakteristiğinin bir ortalama etrafındaki dağılımını tanımlamak için kullanılır.

Herhangi bir hizmet ya da üretim süreci için, altı sigma (6s) sürecin ne kadar iyi işlediğini gösteren bir ölçüdür. Sigma değerinin yüksekliği sürecin iyiliğini gösterir. Sigma, sürecin hatasız çalışma yeterliliğini ölçer. Hata müşterinin hoşnutsuzluğuna yol açan herhangi bir şeydir.

Sigma arttıkça maliyet düşer, çevrim süresi azalır, müşteri memnuniyeti artar.

(6)Altı Sigmada temel parametre “ürün başına hatadır”. Burada ürün, temelde bir parça, malzeme, yönetsel form, zaman, uzaklık gibi herhangi bir şey olabilir.

 


Malatya Patent | Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi

 

6 Sigmanın Toplam Kalite Yönetimi veya benzeri programlardan en önemli farkı, sonuçlarının ölçülebilir olması, bir bölümün veya fonksiyonun tekelinde kalmayıp tüm şirkete yayılarak tüm süreçleri içine alması ve şirket kültürünü değiştirmesidir.

 

6 Sigma metodu Toplam Kalite Yönetimi veya diğer kalite sistemlerine alternatif değil, onları bütünleyen, destekleyen ve birlikte yürütülecek bir metodolojidir.

 

Malatya Patent | Altı Sigma Metodoloji:

İki ana tamamlayıcı yöntem bulunmaktadır ;

1 DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control (Tanımlama, Ölçme, Analiz etme, İyileştirme, Kontrol etme = TÖAİK)
DMEDI: Define, Measure, Explore, Develop, İmprove (Tanımlama, Ölçme, Araştırma, Geliştirme, İyileştirme)
DMADV: Define, Measure, Analyze, Design, Verify (Tanımlama, Ölçme, Analiz, Tasarım, Onaylama)

 

DMAIC proje sürecinde öncelikli olarak, iyileştirmeye muhatap problem tanımlanması yapılır ya da incelenecek problem belirlenir.

Ölçme ve veri toplama ile istatistiksel veri elde edilir.
İstatistiksel veriler analiz edilerek değerlendirmeye hazır hale getirilir.
Proje ekibi tarafından yapılan beyin fırtınaları ile, çözüm üretimi ve iyileştirme önerileri ile düzeltmenin uygulama şekli tespit edilerek, problemin çözümü gerçekleştirilir.

Son aşama olarak da verilerin, sürecin ve projenin kontrolü gerçekleştirilerek ilgili proje sorumlusuna sunulur.

 

Malatya Patent | Altı Sigmanın Felsefesi

6 Sigma şirketlerin, kârlılıklarını önemli ölçüde iyileştirmelerini sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu sistemde fire ve kaynak kullanımı minimize edilirken, müşteri memnuniyeti ve sadakatinin arttırılması için, iş süreçlerinin gözden geçirilip, iyileştirilmesi esastır.

6 Sigma, şirket içerisinde yapılan her şeyde (üretimden sipariş almaya kadar) daha az hata yapılması yönünde rehberlik yapar.
6 Sigma hataların ve firelerin bir daha hiç olmaması için süreçlerin iyileştirilmesine yönelik spesifik bir metot sunar.

 

Malatya Patent | Altı Sigmanın Faydaları

Hata oranını azaltılır.
Ürün maliyeti %10-25 indirilir.
Üretim maliyetleri %10-40 düşürülür.
Üretim ve ürün kalitesi artar.
Müşteri beklentileri daha iyi belirlenir.
Pazar payı arttırılır.
Dağıtım ve kalite performansı arttırılır.
Daha güçlü ve sağlam tasarımlar yapılır.
Tüm süreçlerde kayıplar en aza indirilir.
Kompleks tasarımlar basit hale dönüştürülür.

 

Malatya Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO Nedir, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi' nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, CE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Malatya Patent | Altı Sigma Süreci


(6) Altı Sigma stratejisinde, hedeflerin gerçekleştirilmesi için problemlere, her biri güçlü istatistiksel yöntemlerle desteklenen yaklaşım sırasıyla 5 ana bölüm:

Tanımlama
Ölçme
Analiz
Geliştirme
Kontrol
şeklindedir.

 

Tanımlama

Bu aşamada projenin amaç ve kapsamı tanımlanır. Süreç ve müşteri hakkında bilgi toplanır. Seçilen ve tanımlanan projenin daha yüksek bir kalite yaratma ve maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması önemlidir.

Bu aşamanın çıktısı: Planlanan iyileştirmenin ayrıntılı tanımı, müşteri için önemli olan faktörlerin listesi, üzerinde çalışılacak sürecin akış diyagramı yardımı ile detaylı gösterimidir.

 

Bu aşamada yaygın olarak kullanılan araçlar;

Proje Uyum Planı,
Paydaş Analizi,
TGPÇM, (Tedarikçiler, Girdiler, Prosesler, Çıktılar, ve Müşteriler)
Ürün Analizi,
Müşterinin Sesi,
Yakınlık (affinity) Diyagramı,
Kano Modeli,
Kritik Kalite Faktörleri Ağacı
şeklindedir.

 


Ölçme

Bu aşamada mevcut durumu tüm yönleriyle açıklayan bilgiler toplanır. Ölçme aşamasının amacı, varolan proses durum ve problemlerinin gerçeklere dayanan bir anlayış içinde oluşturulması ile problemlerin kaynak veya yerlerinin işaret edilmesidir. Bu bilgi analiz safhasında araştırmamız gereken potansiyel nedenlerin alanlarını daraltmamız konusunda bize yardımcı olur. Geçerli ve doğru ölçümler olmaksızın sürecin mevcut performansını ve yapılan iyileştirmelerin etkilerini belirlemek mümkün değildir.

Bu aşamanın çıktısı: Sürecin mevcut performansı, problemi ya da problemin oluşumunu açıklayan veriler, problemin daha özel ve detaylı bir tanımıdır.

 

Bu aşamada yaygın olarak kullanılan araçlar;

Veri Toplama Planı,
Çetele Diyagramı,
Frekans Poligonları,
Tekrar Edebilme&Yeniden Üretebilme Ölçümü,
Pareto Şeması,
Öncelik Matrisleri,
HTEA,
Süreç Yeterliliği,
Süreç Sigması,
Örnekleme,
Tabakalandırma,
Koşu Şemaları,
Kontrol Şemaları,
şeklindedir.

 

Analiz

Ölçme safhası sürecin temel performans değerlerini ortaya koymuştur. Analiz safhasında problemlerin temel nedenleri hakkında teoriler geliştirilecek, bu teoriler verilerle doğrulanacak ve son alarak problemlerin temel nedenleri tanımlanacaktır. Doğruluğu kanıtlanan neden veya nedenler bir sonraki safhada tartışılacak çözümlerin oluşturulması için temel teşkil edecektir.

Bu aşamanın amacı problemin asıl nedenlerini tanımlamak ve bunların nedenlerini doğrulamaktır. Dolayısıyla bu aşamanın çıktısı test edilen ve doğrulanan bir hipotez olacaktır. Bu aşamada doğrulanan neden/nedenler bir sonraki aşamanın girdisini oluşturur.

 

Bu aşamada yaygın olarak kullanılan araçlar;

Yakınlık Diyagramları,
Beyin Fırtınası,
Sebep-Sonuç Diyagramları,
Veri Toplama Planı,
Çetele Diyagramı,
Kontrol Grafikleri,
Deney Tasarımı,
Frekans Poligonları,
Hipotez Testleri,
Güven Aralıkları,
Regresyon Analizi,
Serpme Diyagramı,
Örnekleme,
Pareto Şemaları,

 

Akış Şeması,

Geliştirme

 

Geliştirme safhasında nedenleri ortadan kaldırmayı hedefleyen çözümler geliştirilir, uygulanır ve değerlendirilir. Bu çözümler daha iyi bir tahmini, daha iyi bir programlamayı, daha iyi bir prosedürü ya da daha iyi bir ekipmanı içerebilir.

Amaç, verileri kullanarak, ortaya konulan çözümün problemi çözdüğü ve gelişme için öncülük ettiğini göstermektir.
Bu aşamada ayrıca sonuçların bir sonraki aşamada nasıl değerlendirileceğini açıklayan bir plan oluşturulmalıdır.

 

Bu aşamada yaygın olarak kullanılan araçlar;
Beyin Fırtınası,
Veri Toplama,
Deney Tasarımı,
Akış Şemaları,
HTEA (FMEA),
Planlama Araçları (Ağaç Diyagramı, Gantt Şemaları),
Hipotez Testleri,
şeklindedir.

 

Kontrol


Geliştirme safhası sonucunda ortaya konulan çözümler ve uygulamaları kalıcı kılmak ve sürekli kontrol altında tutmak için uygulanan bir safhadır.

Bu aşamanın amacı uygulanan iyileştirme planını ve elde edilen sonuçları değerlendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi ve arttırılması için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır.

Kontrol safhası sonucunda zamanla yeni metotların geliştirilmesi sağlanabilir.

 

Bu aşamada yaygın olarak kullanılan araçlar;
1  Kontrol Grafikleri
 Ölçülebilir Değişkenler için Kontrol Grafikleri (X-R Grafikleri, X-S Grafikleri, Ortanca Değer Diyagramları),
Sayılabilir Değişkenler için Kontrol Diyagramları (p Diyagramları, np Diyagramları, c Diyagramları, u Diyagramları),
Diğer Kontrol Grafikleri (CUSUM (Yığımlı Toplam) Kontrol Grafiği, EWMA Grafiği),

2 Kontrol Grafiklerinin Yorumlanması,
şeklindedir.


Malatya Patent | Altı Sigma Rolleri

(6) Altı Sigma'nın başarısı herkesin oynayacağı rolün çok iyi belirlenmesine bağlıdır. Bu denklemin insan gücü tarafıdır.
Görev tanımları içerisinde iyi bir iş çıkaramamanın sonuçları ve başarının sağlayacağı ödüllerde yer alır. Takımın başarısında bu tanımların rolü büyüktür.

Bu nedenle Altı Sigma organizasyonlarında tüm personele aldıkları eğitiminin türüne göre farklı unvan, yetki ve sorumluluklar verilir. İlk bakışta Uzakdoğu sporlarının yapıldığı bir kulübün organizasyon yapısını andıran bu unvanlar Altı Sigma'nın uygulandığı organizasyonun yapısı, uygulamanın kapsamı ve projelerin türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı şirketler genel kabul gören unvanlara sarı, mavi vb. kuşaklar eklerken, bazıları ise birkaç kuşakla yetinmektedir.

Bu nedenle Altı Sigma uygulamalarına geçmeden önce şirket için uygun yapının belirlenmesi gerektiği söylenebilir.

Şampiyon (sponsor)

Projeleri saptayan kıdemli yöneticilerdir. Bu kıdemli yönetim liderleri Altı Sigma çalışmalarının başarısından sorumludur.
Projeleri onaylarlar, onlara kaynak sağlar ve aksaklıkları çözümlerler.
Bazı işletme liderleri şampiyondur. Şampiyonların çoğu doğrudan işletme liderlerine rapor verirler.
Şampiyonlar kalite programında tam zamanlı çalışmak zorunda değillerdir, ama programın başarısını garantilemek için gerektiği kadar zaman vermeleri beklenmektedir.

12-15 yıllık iş tecrübesinin yanı sıra şirkette en az 4-5 yıl çalışmış olması ve şirketin kritik süreçleri ile başarı faktörlerini çok iyi tanıyor olması gerekir.

 

Uzman Kara Kuşak


(6) Altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip uzmandır.
Bu görev, Altı Sigma çalışmalarının başlangıcında dış kuruluşlardan kiralanan bir danışman tarafından yürütülebilir.

 

Uzman Kara Kuşağın başlıca görevleri;

İyileştirme takımlarına başta istatistik yöntemlerin seçimi ve kullanımı olmak üzere her konuda teknik destek sağlamak,
Kalite Şampiyonlarına projelerin tamamlanma sürelerinin belirlenmesinde yardımcı olmak,
(6)Altı Sigma konusunda eğitim vermek,
Çalışanları bilgilendirmek suretiyle Altı Sigma'nın organizasyon çapında benimsenmesine katkı sağlamak,
şeklinde açıklanabilir.

Kara Kuşak
Ekiplere öncülük eden ve kilit süreçler üzerinde odaklanan, sonuçları şampiyonlara raporlayan tam zamanlı kalite yürütücüleridir.
Şirkette en az 2-3 yıl tecrübeli, fonksiyonel veya teknik uzmanlar arasından seçilmelidir.
Altı Sigma projelerini yönetme ve her sene yönetimin karar vereceği oranda bir kazancın elde edilmesini sağlama işlevini yürütür.
Bu ekip liderleri müşteri tatminini yada verimlilik artışını etkileyen kilit süreçleri ölçme, çözümleme, geliştirme ve kontrol etmeyle sorumludur.
Sertifika almak için, kara kuşaklar aynı zamanda işletme şampiyon ekipleri tarafından onaylanmalıdırlar.
Kara kuşaklar tam zamanlı olarak çalışırlar.

 

İyileştirme takımının lideridir

Yeşil Kuşak
İyileştirme takımı üyelerine verilen addır. İyileştirme faaliyetlerini bizzat yürüten icracı personelden oluşur.
Yeşil Kuşakların temel ölçüm ve analiz yöntemlerini iyi derecede bilmeleri ve bilgisayar yazılımları yardımı ile analizleri çok rahat yapabilecek yeterlilikte olmaları gerekmektedir.

Bunun için Yeşil Kuşaklar proje takımlarının belirlenmesini müteakip ortalama iki hafta süre ile eğitime tabii tutulurlar.
Daha önce Yeşil Kuşak eğitimi almış çalışanlar bu eğitime girmeyebilirler. Yeşil kuşaklar, Altı Sigma araçlarının, daha çok ölçüm araçlarını iyi bilen, diğer araçlar konusunda temel bilgilere sahip, Kara Kuşak projelerinde takım elemanı olarak çalışan kişilerdir.

Projeler üzerinde tam zamanlı çalışmazlar, Altı Sigma projeleri üzerinde şirketteki diğer işlerini yaparken çalışırlar. Kara kuşak projesi biter bitmez, ekip üyelerinden düzenli işlerinin bir parçası olarak Altı Sigma araçlarını kullanmayı sürdürmeleri beklenir.

6 Sigma Nedir

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Uluslararası markalaşmaya önem veren ve ihracat hedefleri her yıl artan bir firma olarak, markalarımızın takip edilmesi, haklarımızın korunması ve yeni marka başvurularımızda da hızlı bir hizmet alabilmek için Etkin Patent ile çalışıyoruz. Başvuru aşamasından belgeye bağlanma aşamasına kadar tüm süreçlerde bize güven veren Etkin Patent’e ANGELS NEVER DIE ailesi olarak teşekkür ederiz.


E-Bülten